การจดสิทธิบัตร

การจดสิทธิบัตร

แบบฟอร์มคำขอจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

การยื่นเอกสารคำขอจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน เงิน 250 บาท โดยเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าขอรับการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์มีดัง ต่อไปนี้ Read more