บริการทางการบัญชี-วางระบบบัญชี (Set up accounting system)

tel-icon

รายละเอียดการให้บริการ

 1. สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน
 2. ออกแบบระบบบัญชีให้เกิดความเหมาะสมและกำหนด work process ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
 3. จัดทำ documents flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
 4. การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
 5. ทดสอบและทำการบันทึกข้อมูล
 6. การนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 7. แนะนำการจัดเก็บสำรองข้อมูล
 8. การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 9. ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหา


การวางระบบบัญชีที่ดี

 1. สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ
 2. สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 3. สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้
 4. สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด
 5. สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนาณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร