เกี่ยวกับบริษัท (About us)

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทผ่านไลน์
tel-icon
เริ่มต้นธุรกิจ

บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชี สาหรับธุรกิจแนวใหม่ โดยเริ่มดำเนินการด้วยทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาทเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มาจนถึงปัจจุบันเป็นธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กรจำนวนกว่า 20 คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบอีกจำนวนมาก

บริการของเรา

บริการด้านบัญชี สานักงานบัญชีของเรา บริการรับ จัดทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ และได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชีรวมทั้งปฏิบัติตามข้อกาหนดของประมวลรัษฏากร ให้คำแนะนำเพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา

staffs

บริการด้านประกันสังคม ขึ้นทะเบียน กองทุนประกันสังคม ความสามารถและประสบการณ์ของทีมงานเรา จะเป็นส่วนเติมเต็มให้ธุรกิจของท่าน ทำให้การเติบโตของกิจการเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เราพร้อมให้คำปรึกษากับท่านทั้งทางโทรศัพท์, e-mail หรือเข้าพบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่าน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของท่าน     บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ขอใบอนุญาตทำงาน และขอวีซ่าให้ชาวต่างชาติอย่างถูกต้อง โดยทีมงานมืออาชีพโดยตรง เราเน้นความถูกต้องด้านข้อมูลลูกค้า และทันต่อเวลาที่กำหนดในการให้บริการ ทีมงานเราปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าอย่างแท้จริง     บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากร ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา เพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายตลอดเวลา

วิสัยทัศน์

ระบบบัญชีและเทคโนโลยีดูจะเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกในปัจจุบัน ด้วยสภาพของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง คนที่ได้ข้อมูลเร็วกว่าย่อมจะได้เปรียบ เราจึงให้ความสาคัญระบบบัญชีและระบบไอทีเท่าเทียมกัน เพราะระบบบัญชีที่ดีเพียงอย่างเดียว อาจจะได้ข้อมูลไม่รวดเร็วพอหากปราศจากระบบไอทีที่ดี ซึ่งระบบไอทีที่ดีก็ย่อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เราไม่เพียงแต่วางระบบบัญชีให้กับลูกค้า แต่ยังแนะนา แก้ไขและให้คาปรึกษากับลูกค้าของเรา ให้สามารถนาระบบไอทีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

»ให้บริการวิชาชีพบัญชีอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและตรงเวลา

»ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด     »ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า     »ส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้คาปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องΩความรับผิดชอบต่อลูกค้า     เราทราบดีว่าธุรกิจของท่านมีค่าเพียงใด เราจึงมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุด และเพื่อให้บริการของเราดีขึ้นเราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาและอบรมทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้านให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับกับแต่ละความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจึงมั่นใจว่าสามารถให้บริการกับลูกค้าของเราได้และเติบโตไปพร้อมกันΩจรรยาบรรณในวิชาชีพ     ข้อมูลของลูกค้าเราถือเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด ความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราเอง ในการที่จะเก็บรักษาข้อมูลและคงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับลูกค้า

จดทะเบียนบริษัทนครสวรรค์ : จดทะเบียนบริษัทยะลา : จดทะเบียนบริษัทสุราษฎร์ธานี : จดทะเบียนบริษัทสงขลา : จดทะเบียนบริษัทสตูล : จดทะเบียนบริษัทระนอง : จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต : จดทะเบียนบริษัทพัทลุง : จดทะเบียนบริษัทพังงา : จดทะเบียนบริษัทปัตตานี : จดทะเบียนบริษัทนราธิวาส : จดทะเบียนบริษัทนครศรีธรรมราช : จดทะเบียนบริษัทตรัง : จดทะเบียนบริษัทชุมพร : จดทะเบียนบริษัทกระบี่ : จดทะเบียนบริษัทราชบุรี : จดทะเบียนบริษัทเพชรบุรี : จดทะเบียนบริษัทประจวบคีรีขันธ์ : จดทะเบียนบริษัทตาก : จดทะเบียนบริษัทกาญจนบุรี : จดทะเบียนบริษัทสระแก้ว : จดทะเบียนบริษัทระยอง : จดทะเบียนบริษัทปราจีนบุรี : จดทะเบียนบริษัทตราด : จดทะเบียนบริษัทชลบุรี : จดทะเบียนบริษัทฉะเชิงเทรา : จดทะเบียนบริษัทจันทบุรี : จดทะเบียนบริษัทอุทัยธานี : จดทะเบียนบริษัทอ่างทอง : จดทะเบียนบริษัทสระบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุพรรณบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุโขทัย : จดทะเบียนบริษัทสิงห์บุรี : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสงคราม : จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ : จดทะเบียนบริษัทลพบุรี : จดทะเบียนบริษัทเพชรบูรณ์ : จดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก : จดทะเบียนบริษัทพิจิตร : จดทะเบียนบริษัทพระนครศรีอยุธยา : จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี : จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี : จดทะเบียนบริษัทนครปฐม : จดทะเบียนบริษัทนครนายก : จดทะเบียนบริษัทชัยนาท : จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร : จดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ : จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี : จดทะเบียนบริษัทหนองบัวลำภู : จดทะเบียนบริษัทหนองคาย : จดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ : จดทะเบียนบริษัทสุรินทร์ : จดทะเบียนบริษัทสกลนคร : จดทะเบียนบริษัทเลย : จดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด : จดทะเบียนบริษัทยโสธร : จดทะเบียนบริษัทมุกดาหาร : จดทะเบียนบริษัทมหาสารคาม : จดทะเบียนบริษัทบุรีรัมย์ : จดทะเบียนบริษัทบึงกาฬ : จดทะเบียนบริษัทนครราชสีมา-จดทะเบียนบริษัทโคราช : จดทะเบียนบริษัทนครพนม : จดทะเบียนบริษัทชัยภูมิ : จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น : จดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ : จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี : จดทะเบียนบริษัทอุตรดิตถ์ : จดทะเบียนบริษัทลำพูน : จดทะเบียนบริษัทลำปาง : จดทะเบียนบริษัทแม่ฮ่องสอน : จดทะเบียนบริษัทแพร่ : จดทะเบียนบริษัทพะเยา : จดทะเบียนบริษัทน่าน : จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ : จดทะเบียนบริษัทเชียงราย

จดทะเบียนบริษัท 50 เขตในกรุงเทพฯ

จดทะเบียนบริษัทเขตบางบอน | จดทะเบียนบริษัทเขตทุ่งครุ | จดทะเบียนบริษัทเขตทวีวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตบางนา | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสามวา | จดทะเบียนบริษัทเขตวังทองหลาง | จดทะเบียนบริษัทเขตสะพานสูง | จดทะเบียนบริษัทเขตคันนายาว | จดทะเบียนบริษัทเขตสายไหม | จดทะเบียนบริษัทเขตหลักสี่ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางแค | จดทะเบียนบริษัทเขตวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดพร้าว | จดทะเบียนบริษัทเขตราชเทวี | จดทะเบียนบริษัทเขตดอนเมือง | จดทะเบียนบริษัทเขตจอมทอง | จดทะเบียนบริษัทเขตสวนหลวง | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองเตย | จดทะเบียนบริษัทเขตประเวศ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางคอแหลม | จดทะเบียนบริษัทเขตจตุจักร | จดทะเบียนบริษัทเขตบางซื่อ | จดทะเบียนบริษัทเขตสาทร | จดทะเบียนบริษัทเขตบึงกุ่ม | จดทะเบียนบริษัทเขตดินแดง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางพลัด | จดทะเบียนบริษัทเขตราษฎร์บูรณะ | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองแขม | จดทะเบียนบริษัทเขตภาษีเจริญ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางขุนเทียน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกน้อย | จดทะเบียนบริษัทเขตตลิ่งชัน | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสาน | จดทะเบียนบริษัทเขตห้วยขวาง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกใหญ่ | จดทะเบียนบริษัทเขตธนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพญาไท | จดทะเบียนบริษัทเขตสัมพันธวงศ์ | จดทะเบียนบริษัทเขตยานนาวา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดกระบัง | จดทะเบียนบริษัทมีนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพระโขนง | จดทะเบียนบริษัทเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | จดทะเบียนบริษัทเขตปทุมวัน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกะปิ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางเขน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางรัก | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองจอก | จดทะเบียนบริษัทเขตดุสิต | จดทะเบียนบริษัทเขตพระนคร